Archive for April, 2013

Chuẩn đô đốc William Lee, phụ trách về chính sách hoạt động và năng lực của Tuần Duyên Hoakỳ được trang mạng US News ngày 09/04/13, dẫn lời tướng Lee cho hay: “Hai nước Việtnam và Hoakỳ đang hợp tác để phát triển Lực Lượng Cảnh Sát Biển đủ năng lực giúp các ngư dân Việtnam khi họ gặp nạn”. Quan chức hai bên Mỹ Việt đã có cuộc […]