About

Thanh Niên CỜ VÀNG

Thanh Niên Cờ Vàng (TNCV) là một nhóm trẻ có cùng chí hướng vì Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho Việt Nam.  Nhóm sinh hoạt trong tinh thần độc lập không đảng phái, và luôn ủng hộ góp sức các cộng đồng, lực lượng, và các nhà đấu tranh trong và ngoài nước có lập trường minh bạch trong công cuộc đấu tranh vì Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, và toàn vẹn Lãnh thổ Lãnh hải cho Việt Nam.

Cờ Vàng là một di sản vô giá của Việt Nam xuất hiện từ thời Hai Bà Trưng chống ngoại xâm và đã được Ông Cha ta sử dụng làm biểu tượng của Quốc Gia chống giặc Phương Bắc, bảo vệ lãnh thổ lãnh hải của Tổ Quốc.  Qua bao thời đại biến chuyển, Cờ Vàng củng là một biểu tượng thiêng liêng chính nghĩa của người Việt tị nạn cộng sản.

Để đạp tan âm mưu xoá bỏ Cờ Vàng chính nghĩa của Dân Tộc Việt Nam, Nhóm Thanh niên Cờ Vàng  cùng với Thân Hửu quyết định biểu dương và phát huy tinh thần Cờ Vàng ở mọi nơi mọi lúc.  Xin đồng hương cùng yểm trợ bằng cách treo lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ở nhà và cơ sở thương mại.

Chân thành cám ơn quý đồng hương và các bạn

 

 

THANH NIEN CO VANG (TNCV) is a youth group that was established with the purpose of fighting for Freedom, Democracy, and Human Rights for Vietnam. We are an organized group that operates independently from any other known and established party and organization. TNCV strive to assist and support the community, organizations, and freedom fighters – whether residing in Vietnam or overseas – who has genuine, clear, and unquestionable goals of fighting for Freedom, Democracy, Human Rights for the Vietnamese people and preserving Vietnam’s land and sea territories.

The Yellow Flag is a priceless inheritance of the Vietnamese people. It has appeared since the Two Trung Ladies bravely battling foreign invaders. For this reason, our ancestors have utilized the Yellow Flag as a symbol of the Vietnamese people’s continual strength and determination to ward off invaders from the North and protect our territories. Through many changes, it continues to be a sacred symbol of the Vietnamese refugees.

To thwart the plot to obliterate the just symbol of the Yellow Flag from the Vietnamese people, Thanh Nien Co Vang and Friends are campaigning for the wide spread use and display the Yellow Flag.  We ask that you will support us by displaying the Yellow Flag with three Red Stripes at home and in businesses.

Thank you.