Biểu Tình ở Tỗng Lãnh Sự Trung Cộng ngày 16, tháng 5, 2014

May 17th, 2014 | Thanh Niên CỜ VÀNG

TNCV_140516_080

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.