Blogger Điếu Cày tại phi trường LAX

October 22nd, 2014 | Thanh Niên CỜ VÀNG

TNCV_141021_030

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.