Đêm Cầu Nguyện cho Việt Nam và Yển Trợ Hòa Thượng Thích Huyền Việt

July 27th, 2013 | Thanh Niên CỜ VÀNG

Đêm Cầu Nguyện cho Việt Nam và Yển Trợ Hòa Thượng Thích Huyền Việt

BHDTUGDPT và LDCHT&DSGDPT tổ chức vào đêm 7/26/2013 tai Chùa An Lạc – San Jose, dưới sự chứng minh cua Sư Bà Thích Nguyên Thanh. Để cầu nguyện cho Nhân Quyền Viêt Nam và yểm trợ cuộc tuyệt thực của Hòa Thượng Thích Huyền Việt.

http://www.voicesofaolam.org/index.aspx?newsid=tinanh_307

Comments are closed.