Đêm Thấp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam Trước Hiểm Hoạ Xâm Lăng Của Trung Cộng

June 20th, 2014 | Thanh Niên CỜ VÀNG

Đêm Thấp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam Trước Hiểm Hoạ Xâm Lăng Của Trung Cộng

Candle Light Vigil to Condemn Communist China’s Aggressions in Vietnam

TNCV_140620_015

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.