DLB: Vinh: Sẽ chống Formosa đến cùng để bảo vệ giống nòi và sự toàn vẹn lãnh thổ

March 18th, 2017 | Thanh Niên CỜ VÀNG

Dân Làm Báo TV:
Giáo phận Vinh: Sẽ chống Formosa đến cùng để bảo vệ giống nòi và sự toàn vẹn lãnh thổ

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.