Phân Ưu: Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên

December 30th, 2017 | Thanh Niên CỜ VÀNG

Gia đình Thanh Niên Cờ Vàng vừa nhận hung tin bác Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên, thân phụ của chị Lý Trí Anh & chị Lý Tuệ Anh vĩnh viễn rời xa chúng ta. TNCV cùng thân hữu xin thành kính chia buồn cùng gia đình chị Trí Anh & chị Tuệ Anh. Cầu xin ơn trên gia hộ cho hương linh bác Lý Đại Nguyên sớm được về cỏi Niết Bàn.
Thành Kính Phân Ưu!

TNCV & Thân Hữu

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.