Thư Mời tham dự lễ Mừng nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình ra tù csVN

May 21st, 2017 | Thanh Niên CỜ VÀNG

Kinh mời quý vị tham dự và phổ biến cho nhiều người …
thành thật ca’m ơn!
NgaiVinh Truong

Download – PDF

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.